Privacy

Privacy

Tevreden BV (hierna te noemen: Tevreden) beschermt de privacy van respondenten op alle onderzoeken die via de Tevreden domeinen worden uitgevoerd, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle privacy gevoelige informatie die respondenten verstrekken valt onder deze privacy verklaring. Tevreden spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van respondenten vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in deze privacy verklaring.

Middels deze privacy verklaring informeren wij u over hoe u bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

Doel gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverzameling door Tevreden is drieledig.

Op de eerste plaats streeft Tevreden ernaar Nederland meer tevreden te maken. Dat doen wij door organisaties in staat te stellen onderzoek te doen onder klanten om op basis van de uitkomsten daarvan de kwaliteit van producten en diensten beter aan te laten sluiten op de wensen van de klanten.

Op de tweede plaats kan Tevreden met de verkregen informatie (potentiële) klanten informeren over de ervaringen van (andere) klanten met de betreffende organisaties. Deze informatie maakt het mogelijk betere keuzes te maken.

Op de derde plaats verzamelt en verwerkt Tevreden informatie van bezoekers van onze websites met als doel om het functioneren van deze websites te kunnen optimaliseren. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd.

Om te zorgen dat de informatie die wij verzamelen ook betrouwbaar, representatief en informatief blijft, is het noodzakelijk ook persoonsgegevens bij het onderzoek te verwerken. De respondent bepaalt altijd zelf op basis van een expliciet gevraagde toestemming, of zijn reactie anoniem of herleidbaar wordt teruggekoppeld aan de betreffende organisatie en of herleidbare persoonsgegevens bij de publicatie van onderzoeksresultaten openbaar mogen worden gemaakt.

Geheimhouding en anonimiteit

Uw anonimiteit is gewaarborgd tenzij u niet anoniem wenst te reageren. De gegevens die door Tevreden worden verwerkt betreffen uw identiteit (zoals naam, adres en e-mail) en profielinformatie (zoals product, gezinssamenstelling en provincie). Deze gegevens worden met de uitnodigende mail van het onderzoek meegestuurd of dienen door de respondent te worden ingevuld. Deze gegevens worden niet herleidbaar teruggekoppeld aan onze opdrachtgevers noch openbaar gemaakt via onze websites, tenzij u daar als respondent in de vragenlijst expliciet toestemming voor geeft. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw toestemming en zonder gewichtige reden beschikbaar worden gesteld aan derden. Een gewichtige reden kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer sprake zou zijn van het plegen van een strafbaar feit en Tevreden wettelijk verplicht is dit te melden aan de daartoe bevoegde instantie.

Tevreden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Cookies

Een cookie is een klein bestand die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer wordt geplaatst en waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. De informatie die wordt verkregen als het gevolg van het gebruik van cookies wordt gebruikt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Op de cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen en Teveden doet verder niets met cookies. Het gebruik van cookies kan via de instelling van uw computer worden uitgeschakeld.

Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Tevreden streeft ernaar al het haalbare te doen om de persoonlijke gegevens te beschermen. Tevreden treft hoge veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen.

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers geldt dat op alle producten en diensten van Tevreden haar Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In deze voorwaarden zijn diverse bepalingen opgenomen om te waarborgen dat de opdrachtgevers bijdragen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek met inachtneming van de privacy.

Privacybeleid van Tevreden opdrachtgevers

Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid, indien u daar toestemming voor hebt gegeven, om uw persoonsgegevens te downloaden en verder te verwerken in andere systemen. Opdrachtgevers die data van klanten gebruiken bepalen zelf hun eigen privacybeleid. De Tevreden onderzoeksplatformen voorzien in dit geval uitsluitend in de onderzoeksmogelijkheid.

Spelregels voor respondenten

Voor respondenten gelden 10 spelregels voor deelname aan het onderzoek. Deze spelregels waarborgen een hoogwaardige kwaliteit van onderzoek en verminderen de mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik daarvan.

Waarborg betrouwbaarheid onderzoek

Indien Tevreden op basis van analyse(s) van onderzoeksresultaten de betrouwbaarheid van één of meerdere reactie in twijfel kan of moet trekken, dan kan Tevreden, zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever of respondent nodig is, de betreffende reactie(s) verwijderen. Bovendien kan Tevreden bij het vermoeden van opzet door haar opdrachtgevers sanctionerende maatregelen nemen, echter pas na overleg met de opdrachtgever.

Gegevens wijzigen of verwijderen

Respondenten kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Daarnaast kunnen zij op elk gewenst moment hun persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking of verzoek tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@tevreden.nl onder vermelding van "Privacy".

Aanpassingen

Tevreden behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Aanpassingen in deze privacyverklaring worden uitsluitend aangekondigd door een aanpassing via de privacy verklaring op deze website.

Leeuwekeur.tevreden.nl is een platform op maat onder: